G?ZL?L?K VE GÜVENL?K POL?T?KASI

Ma?azam?zda verilen tüm servisler ve , {address} adresinde kay?tl? {company} firmam?za aittir ve firmam?z taraf?ndan i?letilir. Firmam?z, çe?itli amaçlarla ki?isel veriler toplayabilir. A?a??da, toplanan ki?isel verilerin nas?l ve ne ?ekilde topland???, bu verilerin nas?l ve ne ?ekilde korundu?u belirtilmi?tir. Üyelik veya Ma?azam?z üzerindeki çe?itli form ve anketlerin doldurulmas? suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir tak?m ki?isel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Ma?azam?z taraf?ndan i?in do?as? gere?i toplanmaktad?r. Firmam?z baz? dönemlerde mü?terilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakk?nda bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri al?p almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonras?nda üye giri?i yapt?ktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi de?i?tirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. Ma?azam?z üzerinden veya eposta ile gerçekle?tirilen onay sürecinde, üyelerimiz taraf?ndan ma?azam?za elektronik ortamdan iletilen ki?isel bilgiler, Üyelerimiz ile yapt???m?z "Kullan?c? Sözle?mesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d???nda üçüncü ki?ilere aç?klanmayacakt?r. Sistemle ilgili sorunlar?n tan?mlanmas? ve verilen hizmet ile ilgili ç?kabilecek sorunlar?n veya uyu?mazl?klar?n h?zla çözülmesi için, Firmam?z, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktad?r. IP adresleri, kullan?c?lar? genel bir ?ekilde tan?mlamak ve kapsaml? demografik bilgi toplamak amac?yla da kullan?labilir. Firmam?z, Üyelik Sözle?mesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam d???nda da, talep edilen bilgileri kendisi veya i?birli?i içinde oldu?u ki?iler taraf?ndan do?rudan pazarlama yapmak amac?yla kullanabilir. Ki?isel bilgiler, gerekti?inde kullan?c?yla temas kurmak için de kullan?labilir. Firmam?z taraf?ndan talep edilen bilgiler veya kullan?c? taraf?ndan sa?lanan bilgiler veya Ma?azam?z üzerinden yap?lan i?lemlerle ilgili bilgiler; Firmam?z ve i?birli?i içinde oldu?u ki?iler taraf?ndan, "Üyelik Sözle?mesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam d???nda da, üyelerimizin kimli?i if?a edilmeden çe?itli istatistiksel de?erlendirmeler, veri taban? olu?turma ve pazar ara?t?rmalar?nda kullan?labilir. Firmam?z, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay?, bunu bir s?r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili?in sa?lanmas? ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam?n?n veya herhangi bir k?sm?n?n kamu alan?na girmesini veya yetkisiz kullan?m?n? veya üçüncü bir ki?iye if?as?n? önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay? ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. KRED? KARTI GÜVENL??? Firmam?z, al??veri? sitelerimizden al??veri? yapan kredi kart? sahiplerinin güvenli?ini ilk planda tutmaktad?r. Kredi kart? bilgileriniz hiçbir ?ekilde sistemimizde saklanmamaktad?r. ??lemler sürecine girdi?inizde güvenli bir sitede oldu?unuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki ?ey vard?r. Bunlardan biri taray?c?n?z?n en alt sat?r?nda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfas?nda oldu?unuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz ?ifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak sat?? i?lemleri sürecine ba?l? olarak ve verdi?iniz talimat istikametinde kullan?l?r. Al??veri? s?ras?nda kullan?lan kredi kart? ile ilgili bilgiler al??veri? sitelerimizden ba??ms?z olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile ?ifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ula?t?r?l?r. Kart?n kullan?labilirli?i onayland??? takdirde al??veri?e devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi taraf?m?zdan görüntülenemedi?inden ve kaydedilmedi?inden, üçüncü ?ah?slar?n herhangi bir ko?ulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmi? olur. Online olarak kredi kart? ile verilen sipari?lerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirli?i firmamiz taraf?ndan Kredi Kartlar? Doland?r?c?l???'na kar?? denetlenmektedir. Bu yüzden, al??veri? sitelerimizden ilk defa sipari? veren mü?terilerin sipari?lerinin tedarik ve teslimat a?amas?na gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin do?rulu?unun onaylanmas? gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kart? sahibi mü?teri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir. Üye olurken verdi?iniz tüm bilgilere sadece siz ula?abilir ve siz de?i?tirebilirsiniz. Üye giri? bilgilerinizi güvenli korudu?unuz takdirde ba?kalar?n?n sizinle ilgili bilgilere ula?mas? ve bunlar? de?i?tirmesi mümkün de?ildir. Bu amaçla, üyelik i?lemleri s?ras?nda 128 bit SSL güvenlik alan? içinde hareket edilir. Bu sistem k?r?lmas? mümkün olmayan bir uluslararas? bir ?ifreleme standard?d?r. Bilgi hatt? veya mü?teri hizmetleri servisi bulunan ve aç?k adres ve telefon bilgilerinin belirtildi?i ?nternet al??veri? siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede akl?n?za tak?lan bütün konular hakk?nda detayl? bilgi alabilir, online al??veri? hizmeti sa?layan firman?n güvenirli?i konusunda daha sa?l?kl? bilgi edinebilirsiniz. Not: ?nternet al??veri? sitelerinde firman?n aç?k adresinin ve telefonun yer almas?na dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Al??veri? yapacaksan?z al??veri?inizi yapmadan ürünü ald???n?z ma?azan?n bütün telefon / adres bilgilerini not edin. E?er güvenmiyorsan?z al??veri?ten önce telefon ederek teyit edin. Firmam?za ait tüm online al??veri? sitelerimizde firmam?za dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmi?tir. MA?L ORDER KRED? KART B?LG?LER? GÜVENL??? Kredi kart? mail-order yöntemi ile bize gönderece?iniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmam?z taraf?ndan gizlilik prensibine göre saklanacakt?r. Bu bilgiler olas? banka ile olu?ubilecek kredi kart?ndan para çekim itirazlar?na kar?? 60 gün süre ile bekletilip daha sonras?nda imha edilmektedir. Sipari? etti?iniz ürünlerin bedeli kar??l???nda bize gönderece?iniz taraf?n?zdan onayl? mail-order formu bedeli d???nda herhangi bir bedelin kart?n?zdan çekilmesi halinde do?al olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutar?n ödenmesini engelleyebilece?iniz için bir risk olu?turmamaktad?r. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB S?TELER? VE UYGULAMALAR Ma?azam?z, web sitesi dâhilinde ba?ka sitelere link verebilir. Firmam?z, bu linkler vas?tas?yla eri?ilen sitelerin gizlilik uygulamalar? ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk ta??mamaktad?r. Firmam?za ait sitede yay?nlanan reklamlar, reklamc?l?k yapan i? ortaklar?m?z arac?l??? ile kullan?c?lar?m?za da??t?l?r. ?? bu sözle?medeki Gizlilik Politikas? Prensipleri, sadece Ma?azam?z?n kullan?m?na ili?kindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. ?ST?SNA? HALLER A?a??da belirtilen s?n?rl? hallerde Firmam?z, i?bu "Gizlilik Politikas?" hükümleri d???nda kullan?c?lara ait bilgileri üçüncü ki?ilere aç?klayabilir. Bu durumlar s?n?rl? say?da olmak üzere; 1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite taraf?ndan ç?kar?lan ve yürürlülükte olan hukuk kurallar?n?n getirdi?i zorunluluklara uymak; 2.Ma?azam?z?n kullan?c?larla akdetti?i "Üyelik Sözle?mesi"'nin ve di?er sözle?melerin gereklerini yerine getirmek ve bunlar? uygulamaya koymak amac?yla; 3.Yetkili idari ve adli otorite taraf?ndan usulüne göre yürütülen bir ara?t?rma veya soru?turman?n yürütümü amac?yla kullan?c?larla ilgili bilgi talep edilmesi; 4.Kullan?c?lar?n haklar? veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli oldu?u hallerdir. E-POSTA GÜVENL??? Ma?azam?z?n Mü?teri Hizmetleri’ne, herhangi bir sipari?inizle ilgili olarak gönderece?iniz e-postalarda, asla kredi kart? numaran?z? veya ?ifrelerinizi yazmay?n?z. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü ?ah?slar taraf?ndan görülebilir. Firmam?z e-postalar?n?zdan aktar?lan bilgilerin güvenli?ini hiçbir ko?ulda garanti edemez. TARAYICI ÇEREZLER? Firmam?z, ma?azam?z? ziyaret eden kullan?c?lar ve kullan?c?lar?n web sitesini kullan?m? hakk?ndaki bilgileri teknik bir ileti?im dosyas? (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik ileti?im dosyalar?, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullan?c?n?n taray?c?s?na (browser) gönderdi?i küçük metin dosyalar?d?r. Teknik ileti?im dosyas? site hakk?nda durum ve tercihleri saklayarak ?nternet'in kullan?m?n? kolayla?t?r?r. Teknik ileti?im dosyas?, siteyi kaç ki?inin ziyaret etti?ini, bir ki?inin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret etti?ini ve ne kadar sitede kald?klar? hakk?nda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullan?c?lar için özel tasarlanm?? kullan?c? sayfalar?ndan dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yard?mc? olur. Teknik ileti?im dosyas?, ana bellekte veya e-postan?zdan veri veya ba?kaca herhangi bir ki?isel bilgi almak için tasarlanmam??t?r. Taray?c?lar?n pek ço?u ba?ta teknik ileti?im dosyas?n? kabul eder biçimde tasarlanm??t?r ancak kullan?c?lar dilerse teknik ileti?im dosyas?n?n gelmemesi veya teknik ileti?im dosyas?n?n gönderildi?inde uyar? verilmesini sa?layacak biçimde ayarlar? de?i?tirebilirler. Firmam?z, i?bu "Gizlilik Politikas?" hükümlerini diledi?i zaman sitede yay?nlamak veya kullan?c?lara elektronik posta göndermek veya sitesinde yay?nlamak suretiyle de?i?tirebilir. Gizlilik Politikas? hükümleri de?i?ti?i takdirde, yay?nland??? tarihte yürürlük kazan?r. Gizlilik politikam?z ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için {email} adresine email gönderebilirsiniz. Firmam?z’a ait a?a??daki ileti?im bilgilerinden ula?abilirsiniz. Firma Ünvan?: {company} Adres: {address} Eposta: {email} Tel: {phone} Fax: {fax}