TÜKET?C? HAKLARI – CAYMA – ?PTAL ?ADE KO?ULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta oldu?unuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipari? verdi?iniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli sat?? sözle?mesini kabul etmi? say?l?rs?n?z.

2.Al?c?lar, sat?n ald?klar? ürünün sat?? ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ve Mesafeli Sözle?meler Yönetmeli?i (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki di?er yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masraf? olan kargo ücretleri al?c?lar taraf?ndan ödenecektir.

4.Sat?n al?nan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi a?mamak kayd? ile al?c?n?n gösterdi?i adresteki ki?i ve/veya kurulu?a teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Al?c?lar sözle?meyi sona erdirebilir.

5.Sat?n al?nan ürün, eksiksiz ve sipari?te belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullan?m klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundad?r.

6.Sat?n al?nan ürünün sat?lmas?n?n imkans?zla?mas? durumunda, sat?c? bu durumu ö?rendi?inden itibaren 3 gün içinde yaz?l? olarak al?c?ya bu durumu bildirmek zorundad?r. 14 gün içinde de toplam bedel Al?c?’ya iade edilmek zorundad?r.

7. SATIN ALINAN ÜRÜN BEDEL? ÖDENMEZ ?SE: Al?c?, sat?n ald??? ürün bedelini ödemez veya banka kay?tlar?nda iptal ederse, Sat?c?n?n ürünü teslim yükümlülü?ü sona erer.

8. KRED? KARTININ YETK?S?Z KULLANIMI ?LE YAPILAN ALI?VER??LER: Ürün teslim edildikten sonra, al?c?n?n ödeme yapt??? kredi kart?n?n yetkisiz ki?iler taraf?ndan haks?z olarak kullan?ld??? tespit edilirse ve sat?lan ürün bedeli ilgili banka veya finans kurulu?u taraf?ndan Sat?c?'ya ödenmez ise, Al?c?, sözle?me konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak ?ekilde SATICI’ya iade etmek zorundad?r. 

9. ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRES?NDE TESL?M ED?LEMEZ ?SE: Sat?c?’n?n öngöremeyece?i mücbir sebepler olu?ursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Al?c?’ya bildirilir. Al?c?, sipari?in iptalini, ürünün benzeri ile de?i?tirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimat?n ertelenmesini talep edebilir. Al?c? sipari?i iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapm?? ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Al?c?, ödemeyi kredi kart? ile yapm?? ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankan?n al?c?n?n hesab?na 2-3 hafta içerisinde aktarmas? olas?d?r.

10. ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜ?Ü: Al?c?, sözle?me konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, k?r?k, ambalaj? y?rt?lm?? vb. hasarl? ve ay?pl? mal/hizmeti kargo ?irketinden teslim almayacakt?r. Teslim al?nan mal/hizmetin hasars?z ve sa?lam oldu?u kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundad?r. Cayma hakk? kullan?lacaksa mal/hizmet kullan?lmamal?d?r. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

11. CAYMA HAKKI: ALICI; sat?n ald??? ürünün kendisine veya gösterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya a?a??daki ileti?im bilgileri üzerinden bildirmek ?art?yla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal? reddederek sözle?meden cayma hakk?n? kullanabilir.

12. SATICININ CAYMA HAKKI B?LD?R?M? YAPILACAK ?LET???M B?LG?LER?: {company} Adres: {address} Eposta: {email} Telefon: {phone} FAKS: {fax}

13. CAYMA HAKKININ SÜRES?: Al?c?, sat?n ald??? e?er bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözle?menin imzaland??? tarihten itibaren ba?lar. Cayma hakk? süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay? ile hizmetin ifas?na ba?lanan hizmet sözle?melerinde cayma hakk? kullan?lamaz.

14. Cayma hakk?n?n kullan?m?ndan kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15. Cayma hakk?n?n kullan?lmas? için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yaz?l? bildirimde bulunulmas? ve ürünün i?bu sözle?mede düzenlenen "Cayma Hakk? Kullan?lamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullan?lmam?? olmas? ?artt?r. CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16. 3. ki?iye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturas?, (?ade edilmek istenen ürünün faturas? kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemi? oldu?u iade faturas? ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturas? kurumlar ad?na düzenlenen sipari? iadeleri ?ADE FATURASI kesilmedi?i takdirde tamamlanamayacakt?r.)

17. ?ade formu, ?ade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaj?, varsa standart aksesuarlar? ile birlikte eksiksiz ve hasars?z olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

18. ?ADE KO?ULLARI: SATICI, cayma bildiriminin kendisine ula?mas?ndan itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’y? borç alt?na sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mal? iade almakla yükümlüdür.

19. ALICI’ n?n kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal?n de?erinde bir azalma olursa veya iade imkâns?zla??rsa ALICI kusuru oran?nda SATICI’ n?n zararlar?n? tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakk? süresi içinde mal?n veya ürünün usulüne uygun kullan?lmas? sebebiyle meydana gelen de?i?iklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu de?ildir. 20.Cayma hakk?n?n kullan?lmas? nedeniyle SATICI taraf?ndan düzenlenen kampanya limit tutar?n?n alt?na dü?ülmesi halinde kampanya kapsam?nda faydalan?lan indirim miktar? iptal edilir.

21. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: ALICI’n?n iste?i veya aç?kça ki?isel ihtiyaçlar? do?rultusunda haz?rlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçalar?, mayo ve bikini altlar?, makyaj malzemeleri, tek kullan?ml?k ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ard?ndan ALICI taraf?ndan ambalaj? aç?ld??? takdirde iade edilmesi sa?l?k ve hijyen aç?s?ndan uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra ba?ka ürünlerle kar??an ve do?as? gere?i ayr??t?r?lmas? mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözle?mesi kapsam?nda sa?lananlar d???nda, gazete ve dergi gibi süreli yay?nlara ili?kin mallar, Elektronik ortamda an?nda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye an?nda teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kay?tlar?n?n, kitap, dijital içerik, yaz?l?m programlar?n?n, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlar?n?n, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalaj?n?n ALICI taraf?ndan aç?lm?? olmas? halinde iadesi Yönetmelik gere?i mümkün de?ildir. Ayr?ca Cayma hakk? süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay? ile ifas?na ba?lanan hizmetlere ili?kin cayma hakk?n?n kullan?lmas? da Yönetmelik gere?i mümkün de?ildir.

22.Kozmetik ve ki?isel bak?m ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yaz?l?m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile k?rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartu?, ?erit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlar?n?n aç?lmam??, denenmemi?, bozulmam?? ve kullan?lmam?? olmalar? gerekir.

23. TEMERRÜT HAL? VE HUKUK? SONUÇLARI: ALICI, ödeme i?lemlerini kredi kart? ile yapt??? durumda temerrüde dü?tü?ü takdirde, kart sahibi banka ile aras?ndaki kredi kart? sözle?mesi çerçevesinde faiz ödeyece?ini ve bankaya kar?? sorumlu olaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara ba?vurabilir; do?acak masraflar? ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her ko?ulda ALICI’n?n borcundan dolay? temerrüde dü?mesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifas?ndan dolay? SATICI’n?n u?rad??? zarar ve ziyan?n? ödeyece?ini kabul eder.

24. ÖDEME VE TESL?MAT: Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak {bank_transfer} bankas? hesaplar?m?zdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

25.Sitemiz üzerinden kredi kartlar?n?z ile, Her türlü kredi kart?n?za online tek ödeme ya da online taksit imkânlar?ndan yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde sipari?iniz sonunda kredi kart?n?zdan tutar çekim i?lemi gerçekle?ecektir.