ÖN B?LG?LEND?RME FORMU

1.KONU

??bu Sat?? Sözle?mesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' n?n, S?PAR?? VEREN/ALICI' ya sat???n? yapt???, a?a??da nitelikleri ve sat?? fiyat? belirtilen ürün/ürünlerin sat??? ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say?l? Tüketicilerin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun - Mesafeli Sözle?meler Yönetmeli?i (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gere?ince taraflar?n hak ve yükümlülüklerini kapsamaktad?r. ?? bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözle?me konusu sipari?i onaylad??? takdirde sipari? konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülü?ü alt?na girece?ini ve bu konuda bilgilendirildi?ini pe?inen kabul eder. 2. SATICI B?LG?LER? Ünvan?: Adresi: Telefon: Fax: Eposta: 3. ALICI B?LG?LER?(Bundan sonra ALICI olarak an?lacakt?r.) Teslim edilecek ki?i: Teslimat adresi: Telefon: Fax: Eposta/Kullan?c? ad?: 4. S?PAR?? VEREN B?LG?LER?(Bundan sonra S?PAR?? VEREN olarak an?lacakt?r.) Ad?, soyad?/Ünvan?: Adresi: Telefon: Fax: Eposta/Kullan?c? ad?: 5. SÖZLE?ME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER B?LG?LER? 5.1Mal?n / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktar?, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktad?r. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. 5.2Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat?? fiyat?d?r. ?lan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yap?lana ve de?i?tirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 5.3Sözle?me konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil sat?? fiyat? a?a??daki tabloda gösterilmi?tir. Ürün Aç?klamas? Adet Birim Fiyat? Ara Toplam (KDV Dahil) Kargo Tutar? Toplam : Ödeme ?ekli ve Plan? Teslimat Adresi Teslim Edilecek ki?i Fatura Adresi Sipari? Tarihi Teslimat tarihi Teslim ?ekli Ürün sevkiyat masraf? olan kargo ücreti ALICI taraf?ndan ödenecektir. 6. GENEL HÜKÜMLER 6.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözle?me konusu ürünün temel nitelikleri, sat?? fiyat? ve ödeme ?ekli ile teslimata ili?kin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi oldu?unu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdi?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli sat?? sözle?mesinin kurulmas?ndan evvel, SATICI taraf?ndan ALICI' ya verilmesi gereken adresi, sipari?i verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyat?n?, ödeme ve teslimat bilgilerini de do?ru ve eksiksiz olarak edindi?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.2.Sözle?me konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi a?mamak kayd? ile ALICI' n?n yerle?im yeri uzakl???na ba?l? olarak internet sitesindeki ön bilgiler k?sm?nda belirtilen süre zarf?nda ALICI veya ALICI’ n?n gösterdi?i adresteki ki?i ve/veya kurulu?a teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’n?n sözle?meyi feshetme hakk? sakl?d?r. 6.3.SATICI, sözle?me konusu ürünü eksiksiz, sipari?te belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullan?m k?lavuzlar? ile teslim etmeyi, her türlü ay?ptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sa?lam, standartlara uygun bir ?ekilde i?in gere?i olan bilgi ve belgeler ile i?i do?ruluk ve dürüstlük esaslar? dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, i?in ifas? s?ras?nda gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.4.SATICI, sözle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün süresi dolmadan ALICI’y? bilgilendirmek ve aç?kça onay?n? almak suretiyle e?it kalite ve fiyatta farkl? bir ürün tedarik edebilir. 6.5.SATICI, sipari? konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkâns?zla?mas? halinde sözle?me konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, ö?rendi?i tarihten itibaren 3 gün içinde yaz?l? olarak tüketiciye bildirece?ini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.6.ALICI, sözle?me konusu ürünün teslimat? için i?bu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edece?ini, herhangi bir nedenle sözle?me konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kay?tlar?nda iptal edilmesi halinde, SATICI’ n?n sözle?me konusu ürünü teslim yükümlülü?ünün sona erece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.7.ALICI, Sözle?me konusu ürünün ALICI veya ALICI’n?n gösterdi?i adresteki ki?i ve/veya kurulu?a tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kart?n?n yetkisiz ki?ilerce haks?z kullan?lmas? sonucunda sözle?me konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kurulu?u taraf?ndan SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözle?me konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak ?ekilde SATICI’ya iade edece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.8.SATICI, taraflar?n iradesi d???nda geli?en, önceden öngörülemeyen ve taraflar?n borçlar?n? yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin olu?mas? gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözle?me konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da sipari?in iptal edilmesini, sözle?me konusu ürünün varsa emsali ile de?i?tirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmas?na kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakk?na haizdir. ALICI taraf?ndan sipari?in iptal edilmesi halinde ALICI’ n?n nakit ile yapt??? ödemelerde, ürün tutar? 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ n?n kredi kart? ile yapt??? ödemelerde ise, ürün tutar?, sipari?in ALICI taraf?ndan iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI taraf?ndan kredi kart?na iade edilen tutar?n banka taraf?ndan ALICI hesab?na yans?t?lmas?na ili?kin ortalama sürecin 2 ile 3 haftay? bulabilece?ini, bu tutar?n bankaya iadesinden sonra ALICI’ n?n hesaplar?na yans?mas? halinin tamamen banka i?lem süreci ile ilgili oldu?undan, ALICI, olas? gecikmeler için SATICI’ y? sorumlu tutamayaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder. 7. FATURA B?LG?LER? Ad/Soyad/Unvan Adres Telefon Faks Eposta/kullan?c? ad? Fatura teslim : Fatura sipari? teslimat? s?ras?nda fatura adresine sipari? ile birlikte teslim edilecektir. 8. CAYMA HAKKI 8.1.ALICI; mal sat???na ili?kin mesafeli sözle?melerde, ürünün kendisine veya gösterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek ?art?yla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal? reddederek sözle?meden cayma hakk?n? kullanabilir. Hizmet sunumuna ili?kin mesafeli sözle?melerde ise, bu süre sözle?menin imzaland??? tarihten itibaren ba?lar. Cayma hakk? süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay? ile hizmetin ifas?na ba?lanan hizmet sözle?melerinde cayma hakk? kullan?lamaz. Cayma hakk?n?n kullan?m?ndan kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.ALICI, i? bu sözle?meyi kabul etmekle, cayma hakk? konusunda bilgilendirildi?ini pe?inen kabul eder. 8.2.Cayma hakk?n?n kullan?lmas? için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yaz?l? bildirimde bulunulmas? ve ürünün i?bu sözle?mede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakk? Kullan?lamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullan?lmam?? olmas? ?artt?r. Bu hakk?n kullan?lmas? halinde, 8.2.13. ki?iye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturas?, (?ade edilmek istenen ürünün faturas? kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemi? oldu?u iade faturas? ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturas? kurumlar ad?na düzenlenen sipari? iadeleri ?ADE FATURASI kesilmedi?i takdirde tamamlanamayacakt?r.) 8.2.2.?ade formu, 8.2.3.?ade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaj?, varsa standart aksesuarlar? ile birlikte eksiksiz ve hasars?z olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 8.2.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ula?mas?ndan itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ y? borç alt?na sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mal? iade almakla yükümlüdür. 8.2.5.ALICI’ n?n kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal?n de?erinde bir azalma olursa veya iade imkâns?zla??rsa ALICI kusuru oran?nda SATICI’ n?n zararlar?n? tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakk? süresi içinde mal?n veya ürünün usulüne uygun kullan?lmas?n sebebiyle meydana gelen de?i?iklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu de?ildir. 8.2.6.Cayma hakk?n?n kullan?lmas? nedeniyle SATICI taraf?ndan düzenlenen kampanya limit tutar?n?n alt?na dü?ülmesi halinde kampanya kapsam?nda faydalan?lan indirim miktar? iptal edilir. 9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 9.1.a) Fiyat? finansal piyasalardaki dalgalanmalara ba?l? olarak de?i?en ve sat?c? veya sa?lay?c?n?n kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ili?kin sözle?meler. b) Tüketicinin istekleri veya ki?isel ihtiyaçlar? do?rultusunda haz?rlanan mallara ili?kin sözle?meler. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar?n teslimine ili?kin sözle?meler. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlar? aç?lm?? olan mallardan; iadesi sa?l?k vehijyenaç?s?ndan uygun olmayanlar?n teslimine ili?kin sözle?meler. d) Tesliminden sonra ba?ka ürünlerle kar??an ve do?as? gere?i ayr??t?r?lmas? mümkün olmayan mallara ili?kin sözle?meler. e) Mal?n tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlar? aç?lm?? olmas? halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlar?na ili?kin sözle?meler. f) Abonelik sözle?mesi kapsam?nda sa?lananlar d???nda, gazete ve dergi gibi süreli yay?nlar?n teslimine ili?kin sözle?meler. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yap?lmas? gereken, konaklama, e?ya ta??ma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve e?lence veya dinlenme amac?yla yap?lan bo? zaman?n de?erlendirilmesine ili?kin sözle?meler. ?) Elektronik ortamda an?nda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye an?nda teslim edilengayrimaddimallara ili?kin sözle?meler. h) Cayma hakk? süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay? ile ifas?na ba?lanan hizmetlere ili?kin sözle?meler. Kozmetik ve ki?isel bak?m ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yaz?l?m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile k?rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartu?, ?erit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlar?n?n aç?lmam??, denenmemi?, bozulmam?? ve kullan?lmam?? olmalar? gerekir. 9.2. ALICI, ?ikâyet ve itirazlar? konusunda ba?vurular?n?, a?a??daki kanunda belirtilen parasal s?n?rlar dâhilinde tüketicinin yerle?im yerinin bulundu?u veya tüketici i?leminin yap?ld??? yerdeki tüketici sorunlar? hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal s?n?ra ili?kin bilgiler a?a??dad?r: 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 y?l? için tüketici hakem heyetlerine yap?lacak ba?vurularda de?eri: a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda ilçe tüketici hakem heyetleri, b) Büyük?ehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras? ile 3.610 (üç bin alt? yüz on) Türk Liras? aras?ndaki uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetleri, c) Büyük?ehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin alt? yüz on) Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetleri, ç) Büyük?ehir statüsünde olmayan illere ba?l? ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras? ile 3.610 (üç bin alt? yüz on) Türk Liras? aras?ndaki uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetleri görevli k?l?nm??lard?r. ??bu Sözle?me ticari amaçlarla yap?lmaktad?r. SATICI : ALICI : TAR?H :